Issue 1

Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety

Volume 1, Issue 1, March 2015, Pages 23–31

ISSN XXXX-XXXX (print version) ISSN ISSN 2411-0388 (online version)

ANIMAL GENETIC RESOURCES OF UKRAINE: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES

Ruban S. Yu., Prijma S. V.

Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M. V. Zubets of NAAS, Ukraine, Chubynske

Fedota O. M.

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, Kharkiv,
e
-mail: afedota@mail.ru

Lysenko N. G. *

PJSCPHARMSTANDARD-BIOLIK”, Ukraine, Kharkiv

* Scientific adviser – Fedota O.M., Dr. Sc. Biol.

Download PDF (print version)

Citation for print version: Ruban, S. Yu., Prijma, S. V., Fedota, O. M. and Lysenko, N. G. (2015) ‘Animal genetic resources of Ukraine: current status and perspectives’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 1(1), pp. 23–31.

Download PDF (online version)

Citation for online version: Ruban, S. Yu., Prijma, S. V., Fedota, O. M. and Lysenko, N. G. (2015) ‘Animal genetic resources of Ukraine: current status and perspectives’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. [Online] 1(1), pp. 23–31. Available at: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2015/volume1/issue1/jvmbbso2015011_023-031.pdf

Summary. The objective diversity evaluation of genetic resources and genetic status of breeds in Ukraine is given. The targeted selection approach application enables a creation of the breeds range, being used in commercial purposes and for manufacturing the high-quality production. The high-priority breeds that need to be saved are determined The subjects preserving the gene pool of farm animals have to determine the gene pool for herds, farms, holdings, reserves and cryobanks of animal genetic resources. Rational form of the gene pool conservation is to preserve it within herds.

Keywords: cattle, breed, animal genetic resources

References:

Anon. (1962) The national economy of the Ukrainian SSR in 1961. Statistical yearbook [Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR v 1961 rotsi. Statystychnyi shchorichnyk]. Kyiv: Derzhavne statystychne vydavnytstvo. [in Ukrainian].

Bankovskyi, B. V. (1998) ‘The Poltavian meat pig breed’ [Poltavska miasna poroda svynei], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 168–171. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Boyko, V. P. (1981) Cattle breeds in Ukraine in the historical development and their evaluation for milk yield [Porody krupnogo rogatogo skota Ukrainy v istoricheskom razvitii i ikh otsenka po molochnoy produktivnosti]. Kiev. [in Russian].

Dorotiuk, E. M., Lukash, V. P. and Harmash, I. O. (1998) ‘The Ukrainian beef breed of cattle’ [Ukrainska miasna poroda], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 88–90. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Gerasimov, V. I., Berezovskiy, M. D., Nagaevich, V. M., Rybalko, V. P., Baranovskiy, D. I., Kovalenko, V. P. and Pelykh, V. G. (2006) The worldwide genetic resources of pigs [Mirovoy genofond sviney]. Kharkov: Espada. ISBN 966-7870-93-6. [in Russian].

Golovach, M. Y. and Golovach, M. M. (2004) ‘The origin of the Hutsul horse breed lines and types’ [Pokhodzhennia linii i typiv konei hutsulskoi porody], News of Agrarian Sciences [Visnyk ahrarnoi nauky], 2, pp. 50–54. [in Ukrainian].

Hopka, B. M., Skotsyk, V. Ye. and Pavlenko, P. M. (1998) ‘The Ukrainian saddle horse breed’ [Ukrainska verkhova poroda], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 139–141. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Iovenko, V. M., Polska, P. I., Antonets, O. H., Bova, V. M., Bolotova, T. H., Voronenko, V. I., Horlov, O. I., Danylenko, H. K., Zharuk, P. H. and Kalashchuk, H. P. (2006) The sheep farming in Ukraine [Vivcharstvo Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka. ISBN 966-540-082-7 [in Ukrainian].

Karasyk, Yu. M., Zubets, M. V. and Burkat V. P. (1993) ‘The Ukrainian red-and-white dairy breed tested and approved’ [Aprobovano i zatverdzheno ukrainsku chervono-riabu molochnu porodu], News of Agrarian Sciences [Visnyk ahrarnoi nauky], 2, pp. 20–33. [in Ukrainian].

Pabat, V. O., Mykytiuk, D. M., Frolov, V. V., Bilous, O. V., Riabokon, Yu. O., Katerynych, O. O., Bondarenko, Yu. V., Mosiakina, T. V., Kovalenko, H. T., Hadiuchko, O. T., Hrytsenko, D. M., Bohatyr, V. P. and Liutyi, Yu. S. (2006) A catalogue of poultry pedigree resources of Ukraine [Kataloh pleminnykh resursiv silskohospodarskoi ptytsi Ukrainy]. Kyiv: Atmosfera. [in Ukrainian].

Petryshyn, M. A. (1998) ‘The Ukrainian Carpathian mountain sheep breed’ [Ukrainska hirskokarpatska poroda], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 202–204. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Podstreshny, O. P. and Bondarenko, Yu. V. (1998a) ‘The ducks of Ukrainian breed group’ [Kachky ukrainskoi porodnoi hrupy], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 259. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Podstreshny, O. P. and Bondarenko, Yu. V. (1998b) ‘The Ukrainian white-brested black duck breed’ [Chorni bilohrudi kachky], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 260. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Polupan, Yu. P., Mykytiuk, D. M., Lytovchenko, A. M., Burkat, V. P. and Havrylenko, M. S. (2004) The program of the Ukrainian red dairy breed selection for 2003-2012 [Prohrama selektsii ukrainskoi chervonoi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2003-2012 roky]. Kyiv. [in Ukrainian].

Ruban, B. V. (2002) Poultry and poultry breeding [Ptitsy i ptitsevodstvo]. Kharkov: Espada. ISBN 966-7870-10-3. [in Russian].

Ruban, S. Yu. (1999) Methodology and system of selection for animals of the Ukrainian red-and-white dairy breed [Metodologiya i sistema selektsii zhivotnykh ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody]. The dissertation thesis for the scientific degree of the doctor of agrarian sciences. Kharkiv: Institute of Animal Breeding of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences. [in Russian].

Ruban, S. Yu and Fedota, O. M. (2013) ‘The directions of selection organization in the dairy and beef cattle breeding of Ukraine’ [Napriamy orhanizatsii selektsiinoi roboty v molochnomu ta miasnomu skotarstvi Ukrainy], Animal Breeding and Genetics [Rozvedennia i henetyka tvaryn], 47, pp. 5–13. [in Ukrainian].

Rybalko, V. P., Buhaievskyi, V. M. and Kuian, N. V. (2010) ‘About the status of the red white-belt meat pig breed maintain’ [Pro stan sprav u vedenni ukrainskoi chervonoi bilopoiasoi porody svynei], Effective animal breeding [Efectyvne tvarynnytstvo], 6, pp. 8–10. [in Ukrainian].

Speka, S. S. (1999) The Polissian beef breed of cattle [Poliska miasna poroda velykoi rohatoi khudoby]. Kyiv. ISBN 966-7306-18-6. [in Ukrainian].

Yanko, T. S., Burkat, V. P. and Lukash, V. P. (1998) ‘The Volinian beef breed of cattle’ [Volynska miasna poroda], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 66–68. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Yefimenko, M. Ya., Burkat, V. P. and Boiko, V. P. (1998) ‘The Ukrainian black-and-white dairy breed’ [Ukrainska chorno-riaba molochna poroda], in Pedigree resources of Ukraine [Pleminni resursy Ukrainy]. Kyiv: Ahrarna nauka, pp. 46–48. ISBN 966-540-199-8. [in Ukrainian].

Zorin, I. G. (1953) The Ukrainian grey breed of cattle [Sira ukrainska khudoba]. Kyiv: Derzhsilhospvydav URSR. [in Ukrainian].

Zubets, M. V., Burkat, V. P. and Melnyk, Yu. F. (2009) ‘The Southern meat breed of cattlean outstanding achievement in the theory and practice of agrarian science’ [Pivdenna miasna poroda velykoi rohatoi khudobyvyznachne selektsiine dosiahnennia v teorii ta praktytsi ahrarnoi nauky], News of Agrarian Sciences [Visnyk ahrarnoi nauky], 3, pp. 45–51. [in Ukrainian].