Issue 3

Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety

Volume 3, Issue 3, September 2017, Pages 30–33

ISSN 2411-3174 (print version) ISSN 2411-0388 (online version)

THE MAIN REGULARITIES OF RAW MILK CONTAMINATION WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Kukhtyn M. D. 1, Horyuk Yu. V. 2, Horyuk V. V. 2, Perkiy Yu. B. 3, Kovalenko V. L. 4, Yaroshenko T. Ya5

1 Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine, е-mail: kuchtyn@ya.ru

2 State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

3 Ternopil Experimental Station of the Institute of Veterinary Medicine of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ternopil, Ukraine

4 State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kyiv, Ukraine

5 I. YaHorbachevsky Ternopil State Medical University

Download PDF (print version)

Citation for print version: Kukhtyn, M. D., Horyuk, Yu. V., Horyuk, V. V., Perkiy, Yu. B., Kovalenko, V. L. and Yaroshenko, T. Ya. (2017) ‘The main regularities of raw milk contamination with Staphylococcus aureus’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 3(3), pp. 30–33.

Download PDF (online version)

Citation for online version: Kukhtyn, M. D., Horyuk, Yu. V., Horyuk, V. V., Perkiy, Yu. B., Kovalenko, V. L. and Yaroshenko, T. Ya. (2017) ‘The main regularities of raw milk contamination with Staphylococcus aureus’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. [Online] 3(3), pp. 30–33. Available at: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue3/oJVMBBS_2017033_030-033.pdf

Summary. This publication represents results of the regularities of the milk contamination process in which golden staphylococci were studied, depending on the technologies of keeping and milking cows, the level of sanitary culture of the dairy farms, the spread of morbidity of cows to mastitis, the technology of primary milk processing and transfer to the processing enterprise. S. aureus var. bovis is mainly isolated from raw cow milk. Its strains are characterized by the coagulation of blood plasma of cattle and horses, formation in the medium with crystal violet of yellow and orange colonies, phage-typing of Davidson, the lack of production of lecithinase on the Chystovych’s medium with 10% sodium chloride solution. It is impossible to get the milk free from pathogens because of evolution caused environmental infection of S. aureus var. bovis to the skin of the udder of cows. As an objective reality there is a certain level of contamination of milk by S. aureus during the milking process. Under this level, you need to understand the number of S. aureus, which can come from healthy glands, skin of the udder of cows and milkmaids’ hands.

Keywords: Staphylococcus aureus, raw milk, milking machines, mammary gland of cows

References:

Berhilevych, O. M., Kasianchuk, V. V., Vlasenko, V. V., Kovalchuk, R. L., Ostapiuk, M. P., Kukhtin, M. D. (2010) Microbiology of milk and dairy products: practical guide [Mikrobiolohiia moloka ta molochnykh produktiv: praktykum]. Vinnytsia: Edelveis. ISBN 9789662462166. [in Ukrainian]

Cucarella, C., Tormo, M., Ubeda, C., Trotonda, M., Monzon, M., Peris, C., Amorena, B., Lasa, I. and Penades, J. (2004) ‘Role of biofilm-associated protein bap in the pathogenesis of bovine Staphylococcus aureus’, Infection and Immunity, 72(4), pp. 2177–2185. http://dx.doi.org/10.1128/iai.72.4.2177-2185.2004

Hájek, V. and Marsálek, E. (1971) ‘Differenzierueng pathogener Staphylokokken und Vorschlag für ihre taxonomische Klassifikation’, Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Erste Abteilung Originale. Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie, 217(2), pp. 176–182. PMID: 5560788. [in German].

Kartashova, V. M. (1980) Milk production hygiene [Gigiena polucheniya moloka]. Leningrad: Kolos. [in Russian].

Kravtsiv, Yu. R. and Maslianko, R. P. (2009) ‘Immunity of mucosal surfaces in the intestine animals’ [Imunitet slyzovykh obolonok kyshechnyku tvaryn], Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj [Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho], 11(2), pt. 1, pp. 134–139. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=25801483. [in Ukrainian]

Kukhtyn, M. D. (2004) Veterinary and sanitary evaluation of cow’s milk on the content of Staphylococcus aureus [Veterynarno-sanitarna otsinka moloka koroviachoho nezbyranoho za vmistom zolotystoho stafilokoku]. The dissertation thesis for the scientific degree of the candidate of veterinary sciences. Lviv: Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S. Z. Gzhytskyj. [in Ukrainian].

Kukhtyn, M. D. (2010) ‘Concept of development and application of standards for the production of whole milk ‘extra’ grade by microorganism content’ [Kontseptsiia rozrobky ta zastosuvannia normatyviv dlia vyrobnytstva nezbyranoho moloka gatunkuekstraza vmistom mikroorhanizmiv], Veterinary Medicine of Ukraine [Veterynarna medytsyna Ukrainy], 10, pp. 42–43. [in Ukrainian].

Kukhtyn, M. D., Kovalenko, V. L., Horyuk, Yu. V., Horyuk, V. V. and StravskyyYa. S. (2016) ‘Bacterial biofilms formation of Cattle mastitis pathogens’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 2(4), pp. 30–32. Available at: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2016/volume2/issue4/oJVMBBS_2016024_030-032.pdf


Kukhtyn, M. D., Kovalenko, V. L., Pokotylo, O. S., Horyuk, Yu. V., Horyuk, V. V. and Pokotylo, O. O. (2017) ‘Staphylococcal contamination of raw milk and handmade dairy products, which are realized at the markets of Ukraine’, Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety, 3(1), pp. 12–16. Available at: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue1/oJVMBBS_2017031_012-016.pdf

Ladanivskyi, R. I. and Dnistrian, S. S. (2000) Food hygiene and prevention of diseases associated with alimentary factor [Hihiiena kharchovykh produktiv i profilaktyka zakhvoriuvan, poviazanykh z alimentarnym faktorom]. Ternopil: Zbruch. [in Ukrainian]

Ladanivskyi, R. I., Fedorenko, V. I., Stabskyi, B. M. and Tomkiv, V. M. (2007) ‘Prevention of food poisoning and acute intestinal infections of alimentary origin. Information and methodological material’ [Profilaktyka kharchovoho otruiennia ta hostri kyshkovi infektsii alimentarnoho pokhodzhennia. Informatsiinyi ta metodolohichnyi material]. Lviv. [in Ukrainian]

Malanin, L. P., Danilenko, I. P., Balkovoy, I. I. and Parikov, V. A. (1984) ‘To the question about the presence of Staphylococcus aureus in raw milk’ [K voprosu o nalichii Staphylococcus aureus v syrom moloke], Veterinary [Veterinaria], 12, pp. 60–62. [in Russian]

Melnychuk, S. D., Yakubchak, O. M., Zvon, A. V. and Melnyk, M. A. (2003) Safety management of livestock products according to HACCP standard [Menedzhment bezpeky produktsii tvarynnytstva za standartom HACCP]. Kyiv. [in Ukrainian]

Slobodkin, V. I., Shelkova, N. H. and Levytska, V. M. (2006) ‘Some features of the development of the epidemiological process in modern conditions of food production’ [Deiaki osoblyvosti rozvytku epidemichnoho protsesu za suchasnykh umov vyrobnytstva kharchovykh produktiv], Problems of Nutrition [Problemy kharchuvannia], 3, pp. 9–5. Available at: http://medved.kiev.ua/arh_nutr/art_2006/n06_3_2.htm. [in Ukrainian]

Yakubchak, O. M., Halaburda, M. A., Bilyk, R. I. and Olenich, L. O. (2010) ‘Etiological structure of mastitis of cows on farms and changes of secretion of the mammary gland’ [Etiolohichna struktura mastytu koriv na fermakh i zminy sekretu molochnoi zalozy], Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Veterinary Medicine, Quality and Safety of Products of Stock-Raising [Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Veterynarna medytsyna, yakist i bezpeka produktsii tvarynnytstva], 151(2), pp. 303–307. [in Ukrainian]